Etusivu
Yhdistys
Uutiset ja tapahtumat
Myynnissä
Jäsenasiat
Kultakisat
Jäsenvaltaukset
Lapin Kullankaivajain Liitto ry
Uutiset ja tapahtumat

 

Vuosikokous

Lapin Kullankaivajain Liitto Ry:n vuosikokous pidetään Inarissa Ylä-Lapin luontokeskuksen (Siida) auditoriossa lauantaina 28.3.2014 alkaen kello 13.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10.§ mukaiset asiat, valitaan LKL:n edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin ja käsitellään hallituksen esitys varsinaisiksi ja mahdollisiksi kunniajäseniksi.

Esityslista

Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen

 1. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta

 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle sekä toimihenkilöiden palkkiot

 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudella 2015 – 2017

- puheenjohtajana kolmivuotiskaudella 2012 – 2014 on toiminut Jouko Korhonen

Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle, hallituksen jäsen yhdeksi toimikaudeksi Vasant Mäkisen tilalle sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi

varatilintarkastajaa

 • hallituksen erovuorossa olevat jäsenet ovat Esko Orava, Kai J. Rantanen ja Maija Vehviläinen, hallituksessa jatkavat Aki Karvonen ja Hannu Viranto.

 • tilintarkastajina ovat toimineet Seppo Kotikangas ja Martti Rapeli, varatilintarkastajina Olavi Lind ja Raimo Repola

 1. Valitaan liiton edustajat K. Oy Kultakodin yhtiökokouksiin vuodelle 2014

 2. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyminen ja mahdollisten kunniajäsenien kutsuminen

 3. Kari Merenluodon esitys vakuusrahaston perustamisesta, kts. liite ohessa

Lapin Kullankaivajain Liiton hallituksen kanta esitykseen esitetään vuosikokousaineiston julkaisemisen yhteydessä

 1. Keskustellaan muista esille tulevista asioista ja vuosikokoukselle esitetyistä asioista

 2. Kokouksen päättäminen

Hallitus


Vuosikokousmateriaali tulee tutustuttavaksi yhdistyksen kotisivuille osoitteessa:

http://www.kullankaivajat.fi

Vuosikokoustilassa esitetään Eino Mäkisen ja Erik Blombergin klassikkoelokuvat ”Kultaa ja hiekkaa” ja ”Lemmenjoelta” vuodelta 1948 alkaen kello 12.00.

Tervetuloa tekemään hyviä päätöksiä ja nauttimaan Inarin Lapin keväästä!


----------------------------------------------------------------------------------------------------

LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.2.2015


Kullankaivajien alastonkuvistaan saamat rahat riittivät –
KHO linjasi että kullankaivu ei uhkaa saamelaiskulttuuria
KHO hylkäsi Saamelaiskäräjien kolme kullankaivua koskevaa valitusta Inarin ja Sodankylän saamelaisalueilla. Saamelaiskäräjät on julkisuudessa esittämänsä mukaisesti valittanut uuden kaivoslain voimaantulosta 1.7.2011 lähtien kaikista koneellista kullankaivua koskevista viranomaisten lupapäätöksistä.
Saamelaiskäräjien valitusten johdosta kymmenien kullankaivuyrittäjien työmaat ovat olleet valitusten käsittelyn ajan seisahduksissa useita vuosia.
KHO:n perusteluiden mukaan kysymys on pienessä mittakaavassa tapahtuvasta kullankaivusta alueella, jota käytetään tähän tarkoitukseen vain osa vuotta ja silloinkin tiukkojen lupamääräysten puitteissa. Sanotulla toiminnalla ei KHO:n päätöksen mukaan aiheuteta haittaa saamelaiskulttuurille ja vaikutukset saamelaisten perinteiselle elinkeinolle, kuten poronhoidolle, kalastukselle, metsästykselle tai ympäröivälle luonnolle jäävät hyvin paikallisiksi.
KHO:n päätökset koskevat kolmen eri alueen ja kolmen erikokoisen kullankaivun vaikutuksien arviointia.
KHO:n kanssa yhteneväiseen päätökseen kullankaivun vaikutuksista saamelaiskulttuurille ja elinkeinoille on tullut Vaasan hallinto-oikeus tutkittuaan Saamelaiskäräjien ympäristölupavalituksen loppuvuodesta 2014.
Lapin kullankaivajat ovat omissa vastineissaan eri oikeusasteille tuoneet julki KHO:n nyt linjaamaa näkemystä kullankaivun ongelmattomasta yhteensovittamisesta saamelaiskulttuurin ja elinkeinojen kanssa, ja kiistäneet Saamelaiskäräjien asianosaisuuden esimerkiksi poronhoitoon liittyvissä kysymyksissä, joissa päätösvalta kuuluu alueiden paliskunnille.
Saamelaiskäräjien lausuntoja on tehtailtu oikeusministeriön myöntämin verovaroin. Kullankaivua harjoittavat yrittäjät ovat joutuneet rahoittamaan oikeustaisteluaan omilla varoillaan kuten 1980-luvulla Metsähallituksen kanssa kullankaivun oikeutuksesta käräjöitäessä.
Osittain edunvalvontaa on rahoitettu myös suuren suosion saaneita Kullankaivajien mieskalentereita myymällä.
Aiemmin viime vuonna KHO palautti kaivosviranomainen Tukesin käsittelyyn neljä kullankaivua koskenutta lupapäätöstä, joista Saamelaiskäräjät oli valittanut.
Toisin kuin Saamen Radio asiasta virheellisesti uutisoi, KHO tai Rovaniemen hallinto-oikeus ei silloin päätöksissään ottanut kantaa kullanhuuhdonnasta saamelaiskulttuurille aiheutuviin haittoihin.
KHO:n tuolloisen päätöksen mukaan lupavalmistelussaan kaivosviranomaisen on selvitettävä kullankaivuluvan vaikutuksia saamelaisten oikeuteen harjoittaa kieltään ja kulttuuriaan silloinkin kun saamelaiskäräjät itse ei aktiivisesti osallistu asian selvittämiseen.
Lapin kullankaivajat toivovat nyt saadun ratkaisun rauhoittavan tilanteen pohjoisen kultapuroilla, joilla alueen perinteiset elinkeinot ovat mahtuneet toimimaan ristiriidoitta yli 150 vuotta.

Lisätiedot:
Jouko Korhonen, puheenjohtaja (konekaivaja, II-sukupolven kullankaivaja)
p: 040 3442200
Antti Peronius, edunvalvontapäällikkö (geologi, III-sukupolven kullankaivaja)
p: 050 4362316
Lapin Kullankaivajain Liitto Ry
puh: 0400 836 500
e-mail: info@kullankaivajat.fi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LKL:n jäsenvaltauksien Nurkanvaltaus ja Sopu Kulta voimassaololle jatkoaikaa
 
Kaivosviranomainen Tukes on myöntänyt Lapin Kullankaivajain Liiton 31.12.2013 saakka voimassa olleille valtauksille ”Nurkanvaltaus” KaivNro 7735/1 ja Sopu Kulta KaivNro 7736/1 voimassaolon jatkoaikaa.
 
Jatkoajat on myönnetty kaivoslain (621/2011) nojalla kullanhuuhdontalupina.
Aiempi Nurkanvaltaus Lemmenjoen Kotaojalla on myönnetty 4,6 hehtaarin suuruisena kullanhuuhdontalupa-alueena nimellä ”Nurkanvaltaus II” lupatunnuksella HL2013:0052.
Elsaojalla Palsinojan alueella sijainnut ”Sopu Kulta” on hakemuksen mukaisesti nyt 5,0 hehtaarin suuruinen ”Gollediggi” lupatunnuksella HL2013:0053.
 
Kartat kullanhuuhdontalupa-alueista löytyvät liiton kotisivuilta www.kullankaivajat.fi välilehdestä ”Jäsenvaltaukset”.
 
Myönnetyt kullanhuuhdontaluvat ovat voimassa kolme vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

------------------------------------------------------

Tiedote 16.12.2013
 
Mäntylä jatkaa toimia kullankaivun tulevaisuuden puolesta
 
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Hanna Mäntylä jatkaa toimia kullankaivun tulevaisuuden puolesta. Mäntylä on jättänyt aiheesta eduskunnassa sekä toimenpidealoitteen että kirjallisen kysymyksen.
 
”Tätä asiaa on työstetty jo jonkin aikaa, nyt oli aika jättää kirjallinen kysymys sekä toimenpidealoite.” Mäntylä sanoo.
 
Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta kullankaivua olisi jatkossa mahdollisuus harjoittaa elinkeinona ja jotta pitkä, kulttuurisestikin arvokas kullankaivuperinne ei katkeaisi.
Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä, jotta nykyinen lupa- ja valitusmenettely ei pysäyttäisi kaivutoimintaa ja että kaivospiirien lakkauttaminen otettaisiin kokonaisuudessaan uudelleen tarkasteluun kaikkia osapuolia tasapuolisesti kuullen.
 
”Uusi kaivoslaki on osoittautunut kullankaivun tulevaisuuden kannalta mahdottomaksi yhtälöksi. Lupa- ja valitusmenettely pysäyttää kaivutoiminnan ja kaivospiirien rauettaminen on toinen asia, jonka vaikutuksia tulisi tarkastella uudelleen.” Mäntylä jatkaa.
 
Mäntylä järjesti lokakuun lopussa eduskunnan kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden kullankaivusta, jossa oli paikalla kiitettävä joukko yleisöä.
 
”Tilaisuuden nimi Lemmenjoen kultasadun loppu? kuvaa valitettavan hyvin nykyistä tilannetta. Olen ilahtunut, että aihe on saanut viime aikoina mediassakin huomiota.” Mäntylä toteaa.
 
Aloitteiden tärkein tavoite on keskustelun synnyttäminen ja toive siitä, että asia saataisiin uudelleen käsittelyyn.
 
”Haluan korostaa, että aloitteen tarkoituksena ei ole kärjistää tilannetta minkään osapuolen suhteen vaan avata keskusteluyhteyksiä. Toki toivon kirjallisen kysymyksen myötä ministerin näkemystä asiaan ja tietoa mahdollisista suunnitelmista asian korjaamiseksi. Tärkeintä olisi kuitenkin avata solmut asian ympäriltä.” Mäntylä lopettaa.
 
Toimenpidealoite ja kirjallinen kysymys liitteenä.
 
Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja, 2. varapuheenjohtaja, PS
p. 09 432 3126
 

Kirjallinen kysymys hallitukselle kullankaivuun tulevaisuudesta löytyy täältä!

Toimenpidealoite kullankaivuun tulevaisuudesta on täällä!

------------------------------------------------------

Eduskunnan kansalaisinfossa keskusteltiin kullankaivuusta
 
Eduskunnan kansalaisinfossa järjestettiin keskiviikkona 23.10. perussuomalaisten kansanedustaja Hanna Mäntylän toimesta mielenkiintoinen tilaisuus kullankaivusta ja sen tulevaisuudesta osana lappilaista kulttuuriperimää.
 
Tilaisuuden nimi Lemmenjoen kultasadun loppu? kuvasi hyvin tapahtuman aihepiiriä, jossa käsiteltiin laajasti pääasiassa uuden kaivoslain kullankaivulle aiheuttamia vaikeuksia. Hanna Mäntylän avattua tilaisuuden, kullankaivaja Jukka Kela toi eduskuntaan Lapin kullankaivajainliiton terveiset ja kertoi erinomaisen esityksensä avulla kullankaivusta, siihen liittyvästä kulttuurista ja omasta kaivajan urastaan. Jukka Kelalla on takanaan 32 kesää Lemmenjoella. 
Kommenttipuheenvuorot pitivät kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä yrittäjä Veikka Gustafsson, jolla oli myös omakohtaista kokemusta kullankaivusta Lemmenjoelta.
 
Tilaisuudessa tuotiin esiin kaikkia niitä ongelmia, joita kullankaivuun Lapissa tällä hetkellä liittyy. Suurena uhkana nousi esiin kullankaivuun liittyvän kulttuurin häviäminen, sillä uuden kaivoslain tuoma lupamenettely ja kaivospiirien lakkauttaminen sekä monet muut alaan liittyvät rajoitukset johtavat käytännössä tämän perinteikkään elinkeinon katoamiseen. Tähän viittasi myös tilaisuuden nimi.
 
Kansalaisinfoon oli saapunut kansanedustajia yli puoluerajojen, useita median edustajia sekä asiasta kiinnostuneita kansalaisia. Pelkistä ongelmista ei kuitenkaan keskusteltu, vaan ratkaisujakin tuotiin esiin ja aiheelle saatiin näkyvyyttä laajasti. Tilaisuus toi osaltaan ymmärrystä myös siihen, että kullankaivussa ei ole kyse vain tärkeästä elinkeinosta, vaan täysin ainutlaatuisesta kulttuurista, joka tulisi voida siirtää jälkipolville, samoin kuin monet muutkin lappilaiseen kulttuuriperimään liittyvät asiat. Esiin nousi myös avoimen ja aidon vuorovaikutuksen tärkeyden luominen eri elinkeinojen harjoittajien ja ryhmien välillä, jotta tulevaisuudessa vakavilta ristiriidoilta vältyttäisiin ja vastakkainasettelusta voitaisiin siirtyä yhteisymmärrykseen. Lapin työllisyystilanne, joka on hyvin haastava tällä hetkellä, vaatii nyt yhteishengen luomista.

Tilaisuuden osallistujat saivat vielä loppuun kuulla tervehdyksen vuosikymmeniä Lemmenjoella kultaa kaivaneelta Risto Mäkipurolta, jonka sanoihin tiivistyivät pitkä kokemus ja toiveet kullankaivajan ammatin jatkumisesta.
 
Lisätietoja tilaisuudessa käsitellyistä asioista antaa mielellään kullankaivaja Jukka Kela, jolta voi pyytää kommentteja tämän tiedotteen lisäksi. Jukka Kela p. 040 574 5270, info@eramaankulta.fi
 
Lisätietoja voi pyytää myös tilaisuuden järjestäjältä, kansanedustaja Hanna Mäntylältä.
 
Lisätiedot:
Hanna Mäntylä
Kansanedustaja, Perussuomalaiset rp.2. vpj.
 
p. (09) 432 3126

-------------------------------------------

Tuhkapyrkyrien muistomerkin paljastustilaisuus Inarin hautausmaalla 06.07.2013EtusivuYhdistysUutiset ja tapahtumatMyynnissäJäsenasiatKultakisatJäsenvaltaukset