Säännöt

LAPIN KULLANKAIVAJAIN LIITTO ry:n SÄÄNNÖT

(viimeisimmät muutokset hyväksytty vuosikokouksessa ja ylimääräisessä kokouksessa 2016)

1 § NIMI- JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lapin Kullankaivajain Liitto ry ja kotipaikka Inarin kunta.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä kullankaivuuseen liittyvissä kysymyksissä, vaalia kullankaivuperinnettä ja taltioida kullankaivuuseen liittyvää tietoutta ja esineistöä, sekä toimia ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi kaivuualueilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä ja/tai kirjeitä, pitää kokouksia sekä järjestää koulutus- ja muita vastaavanlaisia jäsentilaisuuksia, pitää yhteyttä viranomaisiin, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita alan kysymyksistä, hankkii alan tietoutta, välineistöä sekä ylläpitää yhteyksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin alan asiantuntijoihin ja yhteisöihin, kerää ja tallentaa kultaperinnettä ja perinneaineistoa, järjestää aatteellisen toimintansa tukemiseksi arpajaisia, myyjäisiä, keräyksiä ja muuta samantapaista toimintaa, edustaa suomalaisia kullankaivajia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tilaisuuksissa ja yhteisöissä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat:
1. Varsinaiset jäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa;
2. Kannattajajäsenet, joilla on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa;
3. Nuorisojäsenet, jotka ovat alle 18- vuotiaita ja joilla on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Täytettyään 18 vuotta voi nuorisojäsen hakea yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.
4. Kunniajäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mikäli he ovat yhdistyksen entisiä jäseniä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen vuosikokous.

Varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee olla ollut vähintään kolme vuotta yhdistyksen kannattajajäsenenä. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesta hallitukselle. Hallitus esittelee hakemuksen harkintansa mukaan vuosikokoukselle.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Kunniajäsenet kutsuu vuosikokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi voidaan kutsua erityisen ansioituneita yhdistyksen jäseniä tai muuten yhdistyksen tarkoitusperiä erityisesti tukeneita luonnollisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsen- ja liittymismaksuista.

Nuorisojäsenen jäsenmaksu on puolet vuosikokouksen vahvistamasta jäsenmaksusta.

Jäsenmaksu voidaan suorittaa kullassa tai rahassa vuosikokouksen päättämällä tavalla.

Jäsenmaksuista on vapautettu kunniajäsenet.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään kolme jäsentä osallistuu kokoukseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä kolme on erovuorossa: ensimmäisen kerran erovuoroiset valitaan arvalla.

6 § NIMENKIRJOITUSOIKEUDET

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin taikka varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai se henkilö yksin, jonka hallitus siihen erikseen määrää.

7 § TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään tilintarkastajille viimeistään maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

8 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään maaliskuun viimeisenä lauantaina Inarissa. Vuosikokouksesta ilmoitetaan viimeistään 15 päivää ennen kokousta jäsenlehdessä tai Lapin Kansassa tai jäsenkirjeellä tai yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

9 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle tarvittaessa tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokous.

10 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ali- tai ylijäämä antaa aihetta. 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvalle toimintakaudelle. 8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. 10. Jäsenasiat 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (Yl 23 ja 24 §)

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti esitettävä hallitukselle helmikuun 1. päivään mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahden vuoden ajalta, katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi. Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksia, hänet voidaan erottaa yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 läsnäolevista varsinaisista jäsenistä kannattaa.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä.

13 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Mikäli yhdistys purkautuu, niin sen varat ja omaisuus käytetään Inarissa sijaitsevan Kultamieskodin hyväksi viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

14 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.