Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Yleistä

Kaivospiirien lakkauttaminen ja maan hallituksen käynnistämä kaivoslain uudistamishanke tuovat haasteita toimintakauteen. Näiden asioiden etenemistä tullaan seuraamaan aktiivisesti ja varautumaan kullankaivun ja -kaivajien etujen puolustamiseen.

Pyrimme kehittämään edelleen liiton tiedottamista kaksisuuntaiseksi viestinnäksi, joka tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden antaa palautetta ja esittää omia toiminnan kehittämisajatuksia.

Edunvalvonta

Lapin Kullankaivajain Liiton johtavana tavoitteena on, että kullankaivua voidaan harjoittaa ympäristövastuullisena elinkeinona ja harrastuksena, ja että sille turvataan toimintaedellytykset ilman kohtuuttomia lainsäädännöllisiä tai käytännön esteitä.

Liitto toimii kaikkien kullankaivajaryhmien etujärjestönä riippumatta kaivumenetelmästä, kaivualueesta tai toiminnan laajuudesta.

Liitto pyrkii turvaamaan jäsenistön edut ja oikeudet kullankaivun ja siihen liittyvien tukitoimintojen kuten liikkumisen ja asumisen suhteen.

Valmistaudutaan siihen, että kaivospiirit todella lakkautetaan, laatimalla suosituksia menettelytavoista lakkautustilanteessa. Perustana on LKL:n työ- ja elinkeinoministeriölle antama lausunto kaivoslain toimivuudesta. Niitä ovat mm.

  • Ulkopuolisen riippumattoman tahon on tehtävä selvitys kaivospiirien lakkauttamisen aiheuttamista menetyksistä, kullankaivun aluetaloudellisesta merkityksestä, kullankaivun ympäristövaikutuksista ja kullankaivun todellisesta vaikutuksesta saamelaisten oikeuteen harjoittaa kieltään ja kulttuuriaan.
  • Mikäli kaivospiirit lakkautetaan, on lakkauttamisen aiheuttamat taloudelliset menetykset korvattava haltijoille täysimääräisesti. Kaivospiirien alueella nyt kaivaville ja kullanhuuhdontaluvan turvin kullankaivua jatkaville on turvattava todelliset jatkomahdollisuudet varmistamalla rakennetun infran, kuten kämppien, allastuksen, viemäröinnin jne. säilyttämismahdollisuudet.

Varaudutaan siihen, että vaikka korkein hallinto-oikeus onkin hylännyt saamelaiskäräjien valitukset, niin kiusanteko jatkuu jossakin muussa muodossa. Tarjotaan valitusten kohteeksi mahdollisesti joutuville kaivajille tausta-aineistoa ja asiantuntija-apua vastineita varten.

Valmistaudutaan YVA-lain muutoksen ympäristöluvanvaraisille kullankaivajille mahdollisesti aiheuttavien raskaitten vaatimusten torjumiseen.

Seurataan aktiivisesti kaivoslain uudistushankkeen etenemistä ja pyritään vaikuttamaan kaikkiin toimintaamme heikentäviin esityksiin sekä estämään kullankaivun oikeuksien heikentäminen lakiuudistuksessa.

Jatketaan jäsenistöä palvelevaa muuta edunvalvontaa, kuten neuvontaa ja vesistön yhteistarkkailua. Ympäristöluvallisen kullankaivun ympäristövaikutusten yhteistarkkailuohjelman päivittämisessä tehdään yhteistyötä asiaa hallinnoivien viranomaistahojen kanssa. Annetaan yleisempää merkitystä omaavissa ongelmatapauksissa jäsenistölle juridista ja muuta asiantuntija-apua.

Pidetään edunvalvonnan tärkeänä välineenä tiivistä yhteyttä paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin sekä viranomaisiin ja poliitikkoihin. Pyritään lisäämään positiivista näkyvyyttä ja yhteistyötä paikallisen väestön kanssa eri kullankaivualueilla.

Jäsenpalvelut

Ylläpidetään eri puolilla kulta-alueita kultapitoisuudeltaan kohtuullisia jäsenetuvaltauksia ja hankitaan uusia, jos vapaita alueita löytyy. Alueille järjestetään välttämättömät hygieniapalvelut.

Järjestetään erityisesti aloittelijoille suunnattua koulutusta ja informaatiota.

Kesätoiminnanjohtaja kiertää ja järjestää tapaamistilaisuuksia aktiivikaivukaudella keskeisillä kaivualueilla, erityisesti Ivalojoki-Laanilan -alueilla perehtyen kehittämistarpeisiin ja pyrkii mahdollisten ongelmien poistamiseen sekä opastaa aloittelijoita. Hän välittää informaatiota liiton hallitukselle tarvittavista laajemmista toimenpiteistä.

Tuetaan yhteistyökumppanien tai paikallisten kullankaivajaryhmien järjestämiä kullankaivuun liittyviä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Järjestetään pikkujoulut oheisohjelmineen vuorostaan Etelä-Suomen alueella.

Ylläpidetään Sotajoen-Palsin tien kunnossa pysymistä lanaamalla. Kustannuksiin käytetään jäsenistöltä kerättyä ja liiton myöntämää rahoitusta. Vastaavasti tuetaan Lemmenjoen talvihuoltoreitin lanaamista.

Kehitetään yhteistyössä aktiivisten nuorten kanssa toimintaa, joka kiinnostaa uusia ryhmiä, erityisesti nuoria.

Viestintä, ja sidosryhmät

Tiedottamista kehitetään yhä enemmän viestinnän suuntaan eli yksisuuntaisesta tiedottamisesta kaksisuuntaiseen viestintään erityisesti jäsenistön ja sidosryhmien osalta. Jäsenistöä aktivoidaan tekemään ehdotuksia ja antamaan palautetta liiton toiminnasta, Prospäkkäristä, nettisivuista ja niiden keskustelupalstasta. Liiton nettisivuille lisätään oma osasto tällaista keskustelua varten.

Viestinnässä käytetään perinteisten tiedottamistapojen ohella hyväksi nykyaikaisia uusia tiedottamisen muotoja, joilla paremmin saavutetaan nuoria, säästetään kustannuksia ja työtä, ja saavutetaan paremmin uusia potentiaalisia jäseniä.

Prospäkkäriä julkaistaan neljä numeroa vuodessa, joitten ilmestyminen sovitetaan vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten vuosikokous, pikkujoulu, laivaseminaari, kaivukauden alku jne. Sisältöä kehitetään edelleen paitsi jäsenistöä myös ulkoista tiedottamista ja edunvalvontaa palvelevaksi. Kehitetään lehden luonnetta kullankaivun erikoislehtenä ja pyritään saamaan alan tutkijoita ja muita asiantuntijoita kirjoittamaan lehteen. Jatketaan Prospäkkäriä myös perinteisen jäsentiedottamisen välineenä.

Liiton kotisivuja kehitetään tarpeen mukaan. Liiton kotisivuja käytetään nopean tiedottamisen välineenä. Sivuilla tiedotetaan hallituksen käsittelyssä olleista asioista, julkaistaan annettuja kannanottoja ja muuta ajankohtaisaineistoa.

Sähköpostia käytetään kohdennetussa viestinnässä mm. jäsenmaksujen laskutuksessa. Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiston ajantasaistamista pyytämällä jäsenistöä toimittamaan käytössä olevat osoitteensa.

Osallistutaan Riihimäen erämessuille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mikäli ne järjestetään.

Jatketaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä nykyisten sidosryhmien kanssa ja luodaan tarvittaessa yhteyksiä uusiin. Edunvalvonnassa avainasemassa ovat viranomaiset ja poliittiset tahot.

Kutsutaan paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia keskeisiä päättäjiä tutustumaan kullankaivuun ja tarvittaessa avustetaan heitä paikallisissa järjestelyissä.

Erilliset hankkeet

Osallistutaan Sertifioitu Lapin kulta -hankkeen mahdolliseen jatkohankkeeseen, jonka tarkoituksena on jatkaa Lapin huuhdontakullan brändin kehittämistä erityisesti korunvalmistuksen ja matkailun yhteydessä.

Selvitetään mahdollisuuksia osallistua myös muihin hankkeisiin, joitten avulla voidaan EU-osarahoituksella toteuttaa liiton tavoitteiden mukaista toimintaa.

Kullanhuuhdontakisat

LKL järjestää Tankavaarassa Kullanhuuhdonnan SM-kisat.

Nimetään ehdokas WGA:n hallituksen jäseneksi.

Kiinteä omaisuus, toimitilat ja Pyrkyrien palsta

Ylläpidetään Lemmenjoella Isolan kaivoskartanoa, Kultahaminan kämppää, niliaittaa Pellisen kämpän yhteydessä sekä Martiniiskonpalon kirjastoa ja Jäkäläpään kirjasto- ja kulttuurikeskusta.

Ylläpidetään jäsenistölle tarkoitettuja Äivihjärven lanssia Lemmenjoella ja Härkäselän lanssia Kutturantien varrella sekä jäsenvaltausten peseytymistiloja.

Liiton omistamat ja hallussa olevat rakennukset ja muu omaisuus pidetään kunnossa ja vakuutettuina. Äkillisten remonttitarpeiden hoitamiseen voidaan käyttää budjetin ulkopuolelta säästöön kertyneitä varoja.

Kertynyttä jäsenmaksukultaa voidaan käyttää pr-tarkoituksiin ja yleisötilaisuuksissa mm. katteelliseen yleisövaskaukseen.

Lahjoituksissa noudatetaan entistä käytäntöä hallituksen harkinnan mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on liiton näkyvyyden lisääminen.

Huolehditaan Inarin hautausmaalla sijaitsevan Pyrkyrien palstasta yhteistyössä Inarin seurakunnan kanssa.

Hallinto

Vuosikokouspäivään liitetään varsinaisen vuosikokouksen lisäksi kullankaivuun liittyvää viihteellistä, kulttuuri- ja/tai asiapitoista ohjelmaa.

Hallitus pitää virtuaalikokouksia keskimäärin kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta ja valmistelee asioita kokousten välillä sähköpostitse. Tiivistelmä kokouspäätöksistä julkaistaan liiton nettisivuilla

Hallituksen päätöksillä perustetaan tarvittaessa toimikuntia eri asiakokonaisuuksia varten. Toimikunnat valmistelevat hallituksen päätettäviksi tulevia asioita ja osallistuvat niiden toteuttamiseen.

Parannetaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia aktiivisella tiedottamisella ajankohtaisista asioista Prospäkkärin ja kotisivujen kautta niin, että jäsenistöllä on edellytyksiä ottaa kantaa ja olla yhteydessä hallituksen jäseniin.

Tämän toimintasuunnitelman toteuttamisen käytännön toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi hallitus päättää jäsenilleen erityisvastuualueet. Hallituksen jäsenet kantavat kuitenkin yhteisvastuun hallituksen kaikista asioista.