Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Yleistä

Koronaviruksen leviäminen on tuonut lisää työtä toimintamme järjestämiseen; tilaisuuksia on jouduttu siirtämään ja perumaan epidemian leviämisen johdosta. Olemme joutuneet sovittelemaan tapahtumien järjestelyitä ja miettimään täysin uusia toimintamuotoja.

Poikkeusolojen voimassa ollessa täkeimpänä kriteerinä liiton toiminnan järjestämisessä on ollut yhdistyksen jäsenistön ja toimihenkilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Vuonna 2021 voimassa olleet poikkeusolot ovat toistaiseksi päättyneet 1.3.2022 alkaen ja päästään palaamaan normaaliin järjestykseen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä. Pitää kuitenkin vielä varautua mahdollisiin muutoksiin ja terveysturvallisuuteen pitää edelleen kiinnittää korostetusti huomiota.

Edunvalvonta

Lapin Kullankaivajain Liiton johtavana tavoitteena on, että kullankaivua voidaan harjoittaa ympäristövastuullisena elinkeinona ja harrastuksena, ja että sille turvataan toimintaedellytykset ilman kohtuuttomia lainsäädännöllisiä tai käytännön esteitä.

Liitto toimii kaikkien kullankaivajien etujärjestönä riippumatta kaivumenetelmästä, kaivualueesta tai toiminnan laajuudesta.

Liitto pyrkii turvaamaan jäsenistön edut ja oikeudet kullankaivun ja siihen liittyvien tukitoimintojen kuten liikkumisen ja asumisen suhteen.

Kaivoslain uudistaminen on edelleen vireillä, joten seurataan aktiivisesti kaivoslain uudistamisen etenemistä ja pyritään vaikuttamaan kaikkiin meidän toimintaamme heikentäviin esityksiin ja estämään kielteisten muutosten syntyminen kullankaivun oikeuksiin.

Varaudutaan siihen, että vaikka korkein hallinto-oikeus onkin hylännyt saamelaiskäräjien valituksia, kiusanteko jatkuu jossakin muussa muodossa. Tarjotaan valitusten kohteeksi mahdollisesti joutuville kaivajille tausta-aineistoa vastineita varten.

Varaudutaan esityksiin YVA-menettelyn mukaisten esiselvitysten käynnistämisestä kullankaivun ympäristölupaprosesseissa. Pyritään kullankaivuhankkeiden kokoluokkaan ja luonteeseen soveltumattomien raskaitten ja kalliiden YVA-prosessien torjumiseen, ja annetaan tarvittaessa asiantuntija-apua YVA- esiselvitysprosessin kohteeksi mahdollisesti joutuville kaivajille.

Pyritään vaikuttamaan Metsähallituksen vahvistaman uuden Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelman soveltamisen linjauksiin.

Tuetaan kaivajia kaivospiirien ja niitä koskevien ympäristölupien lakkautumiseen liittyvässä byrokratiassa ja alasajoon liittyvien toimintojen koordinoinnissa.

Tehdään selvitystyötä kullankaivualueilla esiintyvien rauhoitettujen tai silmälläpidettävien eliöiden huomioonottamiseksi kullanhuuhdontaluvituksen sallivana elementtinä.

Jatketaan jäsenistöä palvelevaa muuta edunvalvonnallista toimintaa, kuten neuvontaa ja vesistön yhteistarkkailua. Päivitetään vesistön yleistarkkailumenetelmiä ja -ohjelmia erillisen hankerahoituksen mahdollistamin resurssein ja pyritään tekemään kaikkien vesistön yleistarkkailuun osallistuvien kanssa kirjalliset sopimukset ohjelmaan osallistumisesta.

Annetaan laajemmin koko kullankaivun kenttää koskevissa tapauksissa jäsenistölle juridista ja muuta asiantuntija-apua.

Pidetään osana edunvalvontaa tiivistä yhteyttä paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin sekä viranomaisiin ja poliitikkoihin. Pyritään lisäämään kullankaivun positiivista näkyvyyttä sekä yhteistyötä paikallisen väestön kanssa eri kullankaivualueilla.

Jäsenpalvelut

Ylläpidetään eri puolilla kulta-alueita kultapitoisuudeltaan kohtuullisia jäsenetuvaltauksia ja hankitaan uusia, jos vapaita alueita löytyy.

Yhteisalueiden palvelurakenteiden taso arvioidaan. Tehdään  tarvittavat päivittämistä koskevat toimenpiteet ja toimintasuunnitelma rakenteiden kunnossapitoon ja korjaukseen kahdeksi vuodeksi eteenpäin.

Välivarastointialueiden infrastruktuuria kohennetaan.

Järjestetään erityisesti aloittelijoille suunnattua koulutusta ja informaatiota.

Kesätoiminnanjohtaja kiertää ja päivystää aktiivikaivukauden aikana keskeisillä kaivualueilla, erityisesti Ivalojoki-Laanilan-alueilla toimintaa kehittäen, käytännön ongelmia ratkoen ja aloittelijoita opastaen. Hän välittää hallitukselle informaatiota tarvittavista laajemmista toimenpiteistä.

Tuetaan yhteistyökumppanien tai paikallisten kullankaivajaryhmien järjestämiä kullankaivuun liittyviä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Järjestetään laivaseminaari, jossa käsitellään kaikkia kaivajia koskevia mielenkiintoisia asioita. Pyritään järjestämään myös muita koulutus- tai tiedotustilaisuuksia tarpeen vaatiessa.  Järjestetään pikkujoulut oheisohjelmineen vuorostaan Ylä-Lapin alueella.

Ylläpidetään eri kulta-alueiden välttämättömiä liikenneyhteyksiä.

Kehitetään yhteistyössä aktiivisten nuorten kanssa heitä kiinnostavaa toimintaa.

Viestintä, ja sidosryhmät

Tiedottamista kehitetään yhä enemmän viestinnän suuntaan eli yksisuuntaisesta tiedottamisesta kaksisuuntaiseen viestintään erityisesti jäsenistön ja sidosryhmien osalta. Jäsenistöä aktivoidaan tekemään ehdotuksia ja antamaan palautetta liiton toiminnasta, Prospäkkäristä, nettisivuista ja niiden keskustelupalstasta jne. Liiton nettisivuille lisätään oma osasto tällaista keskustelua varten.

Viestinnässä käytetään perinteisten tiedottamistapojen ohella hyväksi nykyaikaisia uusia tiedottamisen muotoja, säästetään kustannuksia ja työtä, ja tavoitetaan paremmin nuorisoa sekä uusia potentiaalisia jäseniä.

Prospäkkäriä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Jäsenlehden ilmestyminen sovitetaan vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten vuosikokous, pikkujoulu, laivaseminaari, kaivukauden alku jne. Sisältöä kehitetään edelleen paitsi jäsenistöä, myös ulkoista tiedottamista ja edunvalvontaa palvelevaksi. Jatketaan Prospäkkärin toimittamista myös perinteisen jäsentiedottamisen välineenä.

Liiton kotisivuja kehitetään tarpeen mukaan. Kotisivuja käytetään nopean tiedottamisen välineenä. Sivuilla tiedotetaan hallituksen käsittelyssä olleista asioista, julkaistaan annettuja kannanottoja ja muuta ajankohtaisaineistoa.

Sähköpostia käytetään kohdennetussa viestinnässä mm. jäsenmaksujen laskutuksessa. Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiston päivittämistä.

Jatketaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä nykyisten sidosryhmien kanssa ja luodaan tarvittaessa yhteyksiä uusiin. Edunvalvonnassa avainasemassa ovat viranomaiset ja poliittiset tahot.

Kutsutaan paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia keskeisiä päättäjiä tutustumaan kullankaivuun ja tarvittaessa avustetaan heitä järjestelyissä paikan päällä.

Erilliset hankkeet

Osallistutaan Sertifioitu Lapin kulta -hankkeen mahdolliseen jatkohankkeeseen, jonka tarkoituksena on jatkaa Lapin huuhdontakullan brändin kehittämistä erityisesti korunvalmistuksen ja matkailun yhteydessä.

Jatketaan yhdessä Kajaanin AMK:n kanssa PuhdasAu-Vesi hanketta vesienhallinnan käytänteiden parantamiseksi.

Kullanhuuhdontakisat

LKL järjestää Tankavaarassa Kullanhuuhdonnan SM-kisat 29. – 31.7.2022.

Kiinteä omaisuus, toimitilat ja Pyrkyrien palsta

Ylläpidetään Lemmenjoella Miessinmaan Kuvernöörin virastoa, Isolan kaivoskartanoa, Kultahaminan kämppää, niliaittaa Pellisen kämpän yhteydessä sekä Martiniiskonpalon kirjastoa ja Jäkäläpään kirjasto- ja kulttuurikeskusta.

Ylläpidetään jäsenistölle tarkoitettuja Äivihjärven lanssia Lemmenjoella ja Härkäselän lanssia Kutturantien varrella sekä jäsenvaltausten peseytymistiloja.

Liiton omistamat ja hallussa olevat rakennukset ja muu omaisuus pidetään kunnossa ja vakuutettuina. Äkillisiin remonttitarpeisiin voidaan käyttää budjetin ulkopuolelta säästöön kertyneitä varoja.

Kertynyttä jäsenmaksukultaa voidaan käyttää PR-tarkoituksiin ja mm. katteelliseen yleisövaskautukseen eri tilaisuuksissa.

Lahjoituksissa noudatetaan entistä käytäntöä hallituksen harkinnan mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on liiton näkyvyyden lisääminen.

Huolehditaan Inarin hautausmaan Pyrkyrien palstasta yhteistyössä Inarin seurakunnan kanssa.

Hallinto

Vuosikokouspäivään liitetään varsinaisen vuosikokouksen lisäksi kullankaivuun liittyvää viihteellistä, kulttuuri- ja / tai asiapitoista ohjelmaa.

Hallitus pitää virtuaalikokouksia keskimäärin kerran kuukaudessa aktiivikaivukautta lukuun ottamatta ja valmistelee asioita kokousten välillä sähköpostitse. Tiivistelmä kokouspäätöksistä julkaistaan liiton nettisivuilla.

Hallituksen päätöksillä perustetaan tarvittaessa toimikuntia eri asiakokonaisuuksia varten. Toimikunnat valmistelevat hallituksen päätettäviksi tulevia asioita ja osallistuvat niiden toteuttamiseen.

Parannetaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia aktiivisella tiedottamisella ajankohtaisista asioista Prospäkkärin ja kotisivujen kautta niin, että jäsenistöllä on edellytyksiä ottaa kantaa ja olla yhteydessä hallituksen jäseniin. Tämän toimintasuunnitelman käytännön toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi hallitus päättää jäsenilleen erityisvastuualueet. Hallituksen jäsenet kantavat kuitenkin yhteisvastuun hallituksen kaikista asioista.