Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Yleistä
Vuonna 2022 voimassa olleet poikkeusolot ovat toistaiseksi päättyneet 1.3.2022 alkaen ja
päästään palaamaan normaaliin järjestykseen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä.
Pitää kuitenkin vielä varautua mahdollisiin muutoksiin ja terveysturvallisuuteen pitää
edelleen kiinnittää huomiota myös tulevissa vuoden 2023 järjestettävissä liiton tilaisuuksissa.

Edunvalvonta
Lapin Kullankaivajain Liiton johtavana tavoitteena on, että kullankaivua voidaan harjoittaa
ympäristövastuullisena elinkeinona ja harrastuksena ja, että sille turvataan
toimintaedellytykset ilman kohtuuttomia lainsäädännöllisiä tai käytännön esteitä.
Liitto toimii kaikkien kullankaivajien etujärjestönä riippumatta kaivumenetelmästä,
kaivualueesta tai toiminnan laajuudesta.
Liitto pyrkii turvaamaan jäsenistön edut ja oikeudet kullankaivun ja siihen liittyvien tukitoimien
kuten liikkumisen ja asumisen suhteen.

Kaivoslain uudistaminen on edelleen vireillä, joten seurataan aktiivisesti kaivoslain
uudistamisen etenemistä ja pyritään vaikuttamaan kaikkiin meidän toimintaamme
heikentäviin esityksiin ja estämään kielteisten muutosten syntyminen kullankaivun
oikeuksiin.

Varaudutaan siihen, että vaikka korkein hallinto-oikeus onkin hylännyt saamelaiskäräjien
valituksia, kullankaivun vastustus jatkuu jossakin muussa muodossa. Tarjotaan valitusten
kohteeksi mahdollisesti joutuville kaivajille tausta-aineistoa vastinetta varten.
Varaudutaan esityksiin YVA-menettelyn mukaisten esiselvitysten käynnistämisestä
kullankaivun ympäristölupaprosessissa. Pyritään kullankaivuhankkeiden kokoluokkaan ja
luonteeseen soveltumattomien raskaitten ja kalliiden YVA-prosessien torjumiseen, ja
annetaan tarvittaessa asiantuntija-apua YVA-esiselvitysprosessin kohteeksi mahdollisesti
joutuville kaivajille.

Pyritään vaikuttamaan Metsähallituksen vahvistaman uuden Saamelaisten kotiseutualueen
luonnonvarasuunnitelman soveltamisen linjauksiin.
Tuetaan kaivajia kaivospiirien ja niitä koskevien ympäristölupien lakkautumiseen liittyvissä
byrokratiassa ja alasajoon liittyvien toimintojen koordinoinnissa.
Pyritään vaikuttamaan Natura-linjauksen soveltamiseen kullankaivualueilla esiintyvien
rauhoitettujen ja silmälläpidettävien eliöiden huomioonottamiseksi kullanhuuhdontaluvituksen
sallivana elementtinä.

Jatketaan jäsenistöä palvelevaa muuta edunvalvonnallista toimintaa, kuten neuvontaa ja
vesistön yhteistarkkailua. Päivitetään vesistön yhteistarkkailumenetelmiä ja -ohjelmia
erillisen hankerahoituksen mahdollistamin resurssein ja tehdään kaikkien vesistön
yhteistarkkailuun osallistuvien kanssa kirjalliset sopimukset ohjelmaan osallistumisesta.
Jatketaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä nykyisten sidosryhmien kanssa ja luodaan
tarvittaessa yhteyksiä uusiin. Edunvalvonnassa avainasemassa ovat viranomaiset ja
poliittiset tahot.
Kutsutaan paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia keskeisiä päättäjiä tutustumaan
kullankaivuun ja tarvittaessa avustetaan heitä järjestelyissä paikan päällä.
Erilliset hankkeet
Osallistutaan Sertifioitu Lapin Kulta -hankkeen mahdolliseen jatkohankkeeseen, jonka
tarkoituksena on jatkaa Lapin kullanhuuhdonnan brändin kehittämistä erityisesti
korunvalmistuksen ja matkailun yhteydessä.
Jatketaan yhdessä Kajaanin AMK:n kanssa PuhdasAu-Vesi -hanketta vesienhallinnan
käytänteiden parantamiseksi.

Kullanhuuhdontakisat
LKL järjestää Tankavaarassa ja Eväjärvella Kullanhuuhdonnan SM- ja EM-kisat. Eväjärvellä
10.-11.7.2023, Tankavaarassa 19.7.2023 sekä EM-kisat Tankavaarassa 20.-23.7.2023.

Kiinteä omaisuus, toimitilat ja Pyrkyrien palsta
Ylläpidetään Lemmenjoella Miessinmaan Kuvernöörin virastoa, Isolan kaivoskartanoa,
Kultahaminan kämppää, niliaittaa Pellisen kämpän yhteydessä sekä Martiniiskonpalon
kirjastoa ja Jäkäläpään kirjasto- ja kulttuurikeskusta.
Ylläpidetään jäsenistölle tarkoitettuja Äivihjärven lanssia Lemmenjoella ja Härkäselän lanssia
Kutturantien varrella sekä jäsenvaltausten peseytymistiloja.
Liiton omistamat ja hallussa olevat rakennukset ja muu omaisuus pidetään kunnossa ja
vakuutettuina. Äkillisiin remonttitarpeisiin voidaan käyttää budjetin ulkopuolelta säästöön
kertyneitä varoja.
Kertynyttä jäsenmaksukultaa voidaan käyttää PR-tarkoituksiin ja mm. katteelliseen
yleisövaskautukseen eri tilaisuuksissa.
Lahjoituksissa npoudatetaan entistä käytäntöä hallituksen harkinnan mukaisesti. Erityisenä
tavoitteena on liiton näkyvyyden lisääminen.
Huolehditaan Inarin hautausmaan Pyrkyrien palstasta yhteistyössä Inarin seurakunnan
kanssa.

Hallinto
Vuosikokouspäivään liitetään varsinaisen vuosikokouksen lisäksi kullankaivuun liittyvää
viihteellistä, kulttuuri- ja /tai asiapitoista ohjelmaa.
Hallitus pitää virtuaalikokouksia keskimäärin kerran kuussa aktiivikautta lukuunottamatta ja
valmistelee asioita kokousten välillä sähköpostitse. Tiivistelmä kokouspäätöksistä julkaistaan
liiton nettisivuilla.
Hallituksen päätöksillä perustetaan tarvittaessa toimikuntia eri asiakokonaisuuksia varten.
Toimikunnat valmistelevat hallituksen päätettäväksi tulevia asioita ja osallistuvat niiden
toteuttamiseen.

Parannetaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia aktiivisella tiedottamisella ajankohtaisista
asioista Prospäkkärin ja kotisivujen kautta niin, että jäsenistöllä on edellytyksiä ottaa kantaa
ja olla yhteydessä hallituksen jäseniin. Tämän toimintasuunnitelman käytännön
toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi hallitus päättää jäsenilleen erityisvastuualueet.
Hallituksen jäsenet kantavat kuitenkin yhteisvastuun hallituksen kaikista asioista.
Annetaan laajemmin koko kullankaivun kenttää koskevissa tapauksissa jäsenistölle juridista
ja muuta asiantuntija-apua.
Pidetään osana edunvalvontaa tiivistä yhteyttä paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin
sidosryhmiin sekä viranomaisiin ja poliitikkoihin. Pyritään lisäämään kullankaivun positiivista
näkyvyyttä sekä yhteistyötä paikallisen väestön kanssa eri kullankaivualueilla.

Jäsenpalvelut
Ylläpidetään eri puolilla kulta-alueita kultapitoisuudeltaan kohtuullisia jäsenvaltauksia ja
hankitaan uusia, jos vapaita alueita löytyy.
Yhteisalueiden palvelurakenteiden taso arvioidaan. Päätetään tarvittavat toimenpiteet ja
toimintasuunnitelma rakenteiden kunnossapitoon ja korjaukseen kahdeksi vuodeksi
eteenpäin. 2022-2023 on tehty.
Välivarastointialueiden infrastruktuuria kohennetaan.

Järjestetään erityisesti aloittelijoille suunnattua koulutusta ja informaatiot.
Kesätoiminnanjohtaja kiertää ja päivystää aktiivikauden aikana keskeisillä kaivualueilla,
erityisesti Ivalojoki-Laanilan-alueilla toimintaa kehittäen, käytännön ongelmia ratkoen ja
aloittelijoita opastaen. Hän välittää hallitukselle informaatiota tarvittaessa laajemmista
toimenpiteistä.

Tuetaan yhteistyökumppanien tai paikallisten kullankaivajaryhmien järjestämiä kullankaivuun
liittyviä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Järjestetään laivaseminaari, jossa käsitellään kaikkia
kaivajia koskevia mielenkiintoisia asioita. Pyritään järjestämään myös muita koulutus- tai
tiedotustilaisuuksia tarpeen vaatiessa. Järjestetään pikkujoulut oheisohjelmineen vuorostaan
Ylä-Lapin alueella.
Ylläpidetään eri kulta-alueiden välttämättömiä liikenneyhteyksiä.
Kehitetään yhteistyössä aktiivisten nuorten kanssa heitä kiinnostavaa toimintaa.

Viestintä ja sidosryhmät
Tiedottamista kehitetään yhä enemmän viestinnän suuntaan eli yksisuuntaisesta
tiedottamisesta kaksisuuntaiseen viestintään erityisesti jäsenistön ja sidosryhmien osalta.
Jäsenistöä aktivoidaan tekemään ehdotuksia ja antamaan palautetta liiton toiminnasta,
Prospäkkäristä, nettisivuista ja niiden keskustelupalstasta jne. Liiton nettisivuille lisätään
oma osasto tällaista keskustelua varten.
Viestinnässä käytetään perinteisten tiedottamistapojen ohella hyväksi nykyaikaisia uusia
tiedottamisen muotoja, säästetään kustannuksia ja työtä, ja tavoitetaan paremmin nuorisoa
sekä uusia potentiaalisia jäseniä.

Prospäkkäriä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Jäsenlehden ilmestyminen sovitaan
vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten vuosikokous, pikkujoulut, laivaseminaari, kullankaivun
alku jne. Sisältöä kehitetään edelleen paitsi jäsenistöä, myös ulkoista tiedottamista ja
edunvalvontaa palvelevaksi. Jatketaan Prospäkkärin toimittamista myös perinteisen
jäsentiedottamisen välineenä.

Liiton kotisivuja kehitetään tarpeen mukaan. Kotisivuja käytetään nopean tiedottamisen
välineenä. Sivuilla tiedotetaan hallituksen käsittelyssä olleita asioita, julkaistaan annettuja
kannanottoja ja muuta ajankohtaisaineistoa.
Sähköpostia käytetään kohdennetussa viestinnässä mm. jäsenmaksujen laskutuksessa.
Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiston päivittämistä.