Lapin Kullankaivajain liiton seminaari 25.3.2022, Tankavaara

Pentti Hongisto avasi seminaarin.

Liiton puheenjohtaja Marko Touru toivotti paikallaolijat tervetulleiksi ja kertoi, että seminaari järjestettiin peruuntuneen laivaristeilyn vuoksi. Touru kertoi, että kullankaivuuseen on tullut ja tulossa muutoksia ja sen takia yhteistyö ja vuoropuhelu luo hyvää pohjaa eri toimijoiden kesken. Tätä tarvitaan tulevaisuudessa, että saamme kullankaivuu asiat eteenpäin jouhevasti.

 

Pasi Molkoselkä, Ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

kertoi, että muutoksia on tulossa ja on tullut jo. Pasin työkaverina on aloittanut Juho Kupila, joka on geologi koulutukseltaan.

Tukesin kullankaivuupäätöksiin on vuodenvaihteessa tullut uusi maksuasetus. Asetuksessa konekaivu eriytettiin lapiokaivuusta, koska aikaa kuluu enemmän lupakäsittelyyn. Uudet hinnat löytyvät Tukesin nettisivuilta. (https://tukes.fi/asiointi/hinnasto-ja-kasittelyajat ) Täytäntöönpanomääräys kannattaa hakea hakemuksen yhteydessä, koska erikseen haettuna sen käsittelymaksu on 420€.

Pasi Molkoselkä suositteli vuosittaisen kullankaivuuraportin tekemistä jatkossa sähköisesti geovirtatieto sivustolla https://geotietovirta.tukes.fi/auth?ReturnUrl=%2F . Käyttöön liittyvä ohjevideo löytyy YouTubesta. Ohjelmaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla ja vain luvanhaltija voi jättää ilmoituksen.

Molkoselkä muistutti, että vuosiraportti tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä. Eli jos nyt on tekemättä, niin myöhässä on. Samoin hän muistutti, että maanomistajan korvaukset tulee maksaa metsähallituksen tilille 15.3 mennessä. Vaikka lupa raukeaisi saman vuoden helmikuussa, niin silti vuosimaksu tulee maksaa. Nämä tehdyt tai tekemättömät raportit vaikuttavat mm. jatkolupien saantiin, eli kannattaa olla niiden kanssa huolellinen.

Lemmenjoen osalta viimeiset tarkastukset maisemoinnin osalta tehdään syksyllä. Jos tilanne on kunnossa, niin kaivospiirit lakkautetaan.

Lupahakemuksia on tällä hetkellä Molkoselän mukaan riittävästi. Maaliskuulla annettu 20 päätöstä ja kesään mennessä toivottavasti enemmän. Valitusherkkyys on kasvanut ja niitä tulee aiempaa enemmän. Poronhoito, Natura ja luontoarvojen huomiointi ovat olleet valitusten aiheina. Jatkoluvista on myös valitettu. Tämä on lisännyt Tukesin työkuormaa. Tukes miettii ja arvioi, voiko tehdä jotakin toisin, että valitusriski pienenisi.

Konekaivuun volyymi on paikoitellen kasvanut. Valtauksilla on tehty suuria kaivuuavauksia valmiiksi. Molkoselkä muistutti, että kaivoslaki tai kullanhuuhdontalupa ei mahdollista sellaista luonnonolosuhteita merkittävästi muuttavaa toimintaa. On tärkeää maanomistajan kanssa aina keskustella näistä merkittävistä muutoksista etukäteen.

Uusi kaivoslaki on sorvausvaiheessa. Kullanhuuhdonta ei ole ollut terävin kärki muutosten osalta. Nyt on annettu lausuttava versio julkisuuteen. Siinä on muutoksia, jotka voivat vaikuttaa kullanhuuhdontaan:

Jokamiehen oikeudella tehtävän tutkimustyön ilmoitusvelvollisuus saattaa laajeta poronhoitoalueella siten, että siitä on ilmoitettava paliskunnalle maanomistajan lisäksi.

Käytännössä poronhoidon kuljetusreitin painoarvoa lisätään uudessa kaivoslain versiossa.

Myös lupahakemuksessa selvityksien määrää lisätään. Eritoten hankkeen vaikutuksesta saamelaisten kieleen ja kulttuuriin. Tämä velvoittaa myös hakijaa jatkossa paneutumaan selvityksiin ja hakemukseen huolella. Selvitettäviin asioihin tullee jatkossa mm. poronhoitoon liittyvät asiat. Ongelmana saattaa selvityksen teossa olla se, että esimerkiksi Tokat -järjestelmä ei ole Suomessa julkinen. Paliskuntien yhdistys ei voi luovuttaa tietoja ilman paliskunnan lupaa. Norjassa karttajärjestelmät ja aineistot ovat julkisia.  Järjestelmä on Metsähallituksen käytössä, joka omasta puolestaan lausuu hakemukseen poronhoidon asioista. Molkoselällä ei ollut varmaa tietoa, että onko paliskunnalla velvollisuus antaa tarvittavia tietoja esim. kullanhuuhdontalupaa varten hakijalle.

 

Jouni Rauhala, ympäristötarkastaja. Lapin Ely-keskus

Rauhalan toimenkuvaan kuuluu koneellisen kullanhuuhdonnan valvonta. Valvonta perustuu ympäristöriskien arviointiin. Ennakkovalvonta tarkoittaa muiden viranomaisten lausuntopyyntöihin vastaamista. Ympäristöluvan saamisen jälkeen tulee lupavalvonta määräaikaisvalvontojen kautta. Valvonnat ovat maksullisia. Vuosiraportit tehdään Ylva -järjestelmän kautta. Vuosiraportit ovat maksullisia.

Naturan merkitykseen on tämän talven aikana kiinnitetty huomiota luonnonsuojeluyksikössä. Ely tulee edellyttämään jatkossa uusille Natura alueelle selvitystä. Tämä ei ole koskenut vielä kovin monta aluetta

Saamelaiskäräjät on tehnyt 3 vaatimusta ympäristövaikutusarvioinnista. Päätöksiä siitä aloitetaanko vaikutusten arviointia, ei ole vieläkään tehty. Päätöksen teko on tällä hetkellä kestänyt 3 vuotta. Vielä ei ole varmaa, miten jatkossa ympäristövaikutusarviota sovelletaan kullankaivuuseen.

Rauhala kertoi, että tarkastuksissa suurimmaksi osaksi kaikki kunnossa. Vesienkäsittely toimii hänen mukaansa 100% hyvin. Sää olosuhteet vaikuttavat toki tilanteeseen välillä.

Kaivukiintiöiden tarkastus perustuu omiin ilmoituksiin. Jatkossa tarkastuksissa huomioidaan enemmän käyttöpäiväkirjoihin tehtyjä muistiinpanoja. Nyt uusissa päätöksissä on velvoitettu kertomaan kaivuusyvyyksistä ja kaivuumääristä. Kaivuukiintiö on uusissa päätöksissä niin, että se sisältää käsitellyt pintamaat. Rauhala kannusti pitämään kaivuumääristä päiväkirjaa.

Vesistötarkkailu toimii Lapin kullankaivajain liitto ry:n kautta. Jos liiton järjestämään vesistötarkkailuun hakija ei osallistu, niin jokainen on itse velvollinen järjestämään tarkkailun ja toimittamaan näytteet laboratorioon.

 

Esa Härkönen, Erikoissuunnittelija, Metsähallitus Luontopalvelut

Härkönen on tullut Mikkosen Irjan tehtävään viime vuonna. Härkösen vastuulla on tällä hetkellä 175 lupaa ja hakemuksia 55 kappaletta.

Härkönen tulee ensi kesänä tutustumaan alueelle. Hän kiinnittää erityisesti maanomistajan näkökannasta huomiota valtauksen rakennuksiin ja puunottoon. Luontopalvelussa asiantuntijat ottavat kullankaivuuhakemuksiin kantaa ja Esa kerää tiedot yhteen.

Lupapäätöksen mukaan tulee nykyään tiedote kullankaivajille, joka kannattaa lukea. Pääsääntöisesti kaivajat toimivat ohjeiden mukaan mutta aina on jotakin parannettavaa.

Metsähallitus ei myy maapuuta, koska lahopuu on luonnon monimuotoisuuden takia tärkeää. Metsäsertifikointi velvoitti luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä. Lahopuujatkumoiksi tarkoitettu lahopuuta ei saa myydä polttopuuksi. Kansalliset määräykset ovat vaikuttaneet tähän.

 

Heikki Remes, kaivannaisasiantuntija, Metsähallitus, Kiinteistökehitys

 

Remeksen mukaan kaivostoiminnalle on suuri tarve. Metsähallitus antaa lausuntoja malminetsinnän ja kaivostoiminnan vaikutuksista valtion maihin. Metsähallituksen tehtävä on sovittaa erilaisia maankäyttömuotoja yhteen valtionmailla. Remes oli huolissaan ympäristövaikutuksista ja luonnon monimuotoisuudesta. Metsähallitus lausuu ja ottaa kantaa luontokysymyksiin ja suojelukysymyksiin

Kullanhuuhdontalupia on 340 tällä hetkellä ja hakemuksia 160, joista 38 jatkolupia. Koneellisen kullanhuuhdonnan osuus on n 35%. Hakemusten sisällöt parantuneet mutta vielä voi parantaa. Remes muistutti, että luvanhakija tulee tietää mihin on ryhtymässä. Viralliseen asiakirjaan pitää kirjata asialliset vastaukset kaikkiin kohtiin.  Heikki kehotti lukemaan oman lupapäätöksen. Suurin osa kaivajista huolehtii omasta toiminnastaan. Luvansaajan pitää tuntea oma toimintaympäristö.

Viestintä ja vuorovaikutusta pitäisi Remeksen mukaan lisätä. Liitto pitää kyllä osittain tästä huolta. Yhteisesti pitäisi hoitaa asioiden tiedottamisesta. Yhteistyöpalaverit ovat jäänee nykyisin vähemmällä mutta tähän on jatkossa tarvetta.

Kullankaivajista 70% on maksanut maavuokransa ajoissa. Vain ehkä 20 henkilölle lähtee kehotus maksamisesta. Jos maksut ovat maksamatta voi kullanhuuhdontaluvan myöntämiseen tulla haasteita.

Remes kertoi, että metsähallituksella ei ole intressejä muuttaa tai vaikuttaa kullankaivuuseen. Kaivoslain uudistuksen yhteydessä metsähallitus ei ole esittämässä muutoksia. Remes toivoi kuitenkin, että lakitekstejä voisi selventää.

Remes muistutti, että metsänkäyttöilmoitus on tehtävä silloin, kun valtauksella tarvitsee kaataa puustoa kaivuun tieltä. Lupapäätöksissä lukee, että asiasta on aina sovittava metsähallituksen kanssa etukäteen. Kaivuun tieltä saa siis kaataa puuta, mutta siitä pitää sopia erikseen ja maksaa Metsähallitukselle kaadetut puut. Pintamaan ja puuston saa poistaa vain siltä alueelta, jossa ko. vuotena kaivetaan. Ei siis ole oikein tehdä laajoja avauksia, jos niillä ei ole sinä vuonna tarkoitusta kaivuutoimintaa harjoittaa.

Remes muistutti, että luvansaaja vastaa aina toiminnasta. Sitä ei voi siirtää vuokrakaivajalle. Lupamäärien ylityksissä, kun kaivetaan luvatta liikaa, niin silloin puhutaan metsähallituksen mukaan varkaudesta. Nykyisin maatutkan käytön avulla selvitetään, kuinka paljon todellisuudessa on kaivettu. Jatkossa dokumentointia ja seurantaa lisätään myös Metsähallituksessa

Tutkimusilmoituksen voi nykyisin tehdä netin kautta.  https://kaivannaiset.fi/fi/kaivostoiminta/etsint%C3%A4ty%C3%B6-valtion-mailla/

Ilmoitus tulee tehdä 2 viikkoa etukäteen ja siihen tulee liittää tutkimusalueesta kartta mukaan. Remes muistutti, että retkeilykullankaivuu on laitonta. Miinaharavan käyttö on vapaata mutta jos hippu kaivetaan maasta, niin silloin se kaivolain mukaista toimintaa.

 

Antti Peronius, Kullankaivajain Liitto ry:n edunvalvonta

Lupahintojen ja valvontamaksujen hinnat on kohonneet.

Ympäristövaikutusarviointi prosessissa saamelaiskäräjät ovat tehneet haaston kolmeen eri kohteeseen. Tämä on Peroniuksen mukaan silkkaa viivytysstrategiaa. Kolme vuotta on odotettu päätöstä Elyltä siitä, että tarvitaanko yva vai ei.

Monet lupapäätökset ovat jämähtäneet arviointiin. Peroniuksen mukaan Naturaa ei voida käyttää kullankaivuun kieltämiseen. Tästä on olemassa Lemmenjoelta KHO:n päätös. Myös aikaisemmissa ympäristöluvissa on otettu kantaa Naturan selvityksen tarpeettomuuteen. Peronius muistutti, että laki ei ole muuttunut ja jos lain tulkintaa yhtä äkkiä muutetaan, niin siihen tulle olla jotkut perusteet.

Metsähallituksen arkeologi on tehnyt viime kesänä tutkimuksia kullankaivuu alueella ja jotkut jäljet on julistettu yli 100 vuotta vanhoiksi jäljiksi. Peroniuksen mukaan jäljet eivät välttämättä ole näin vanhoja. Muinaismuistoihin on täydellinen kajoamiskielto. Miten pystymme kumoamaan arkeologin tutkimuspäätökset?

Meille on tullut kolme tappioita Hallinto-oikeudesta. Saamelaiskäräjät on lopettanut 2 vuotta sitten automaattivalitukset. Nyt Saamelaiskäräjät toimii etevämmin ja ovat saaneet tuloksia. Käräjät saivat valtiolta 150 000€ vuosikorotuksen talouteensa ja heillä on palkattuna 2 työntekijää , jotka ovat tehneet viimeiset 10 vuotta edunvalvontatyötä.

Kaivolakiin ei pitänyt sisältyä kullankaivuuseen liittyviä muutoksia. Lakiehdotukseen on kuitenkin ujutettu erittäin hankalat sanat: porotalouden rakenteet ja kuljetusreitit. Reitit on aina siellä missä on joku muu hanke, matkailu tai kullankaivuuta. Paliskunnat eivät pääsääntöisesti lausu hakemuksiin mitään vaan Saamelaiskäräjät lausuu paliskunnan suulla.

Jatkossa ympäristösuojelulain ja luonnonsuojelulain kautta voi tulla hankalia asioita kullankaivuu suhteen.

Peronius löysi kuitenkin muutaman positiivisen asian. Esimerkiksi media-asiat ovat onnistuneet hyvin. Puhdas Au-hanke, jonka avulla uudistetaan vesitarkkailua, on myös etenemässä hyvin. Hyvä kullankaivuutapa kirja uusitaan projektin aikana.

Peronius muistuttaa, että Lapin kullankaivajain liitto ry:llä pitää olla kykyä toimia. Dynamiikka on vähentynyt ja Liitto tarvitsee uutta buustia ja lisää jäseniä. Lisää positiivista näkyvyyttä. Röyhkeyttä ja rohkeutta! Tätä voi myös jokainen jäsen omalta osaltaan edistää.

 

Yhteenvedon laatija Anurag Lehtonen

31.3.2022|