Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Yleistä

Toimintavuotta leimaa Lapin Kullankaivajain Liiton 70.-juhlavuosi sekä SM- ja MM-kisojen järjestäminen.

Juhlavuoden tarjoamaa julkisuusmahdollisuutta käytetään hyväksi ulkoisessa tiedottamisessa myönteisen ilmapiirin luomiseksi kullankaivulle ja jäsenistön aktivoimiseksi toimintaan. Toisena painopisteenä onkin liiton tiedottamisen edelleen kehittäminen kaksisuuntaiseksi viestinnäksi, joka tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden antaa palautetta ja esittää omia toiminnan kehittämisajatuksia.

Edunvalvonta

Lapin Kullankaivajain Liiton johtavana tavoitteena on, että kullankaivua voidaan harjoittaa ympäristövastuullisena elinkeinona ja harrastuksena, ja että sille turvataan toimintaedellytykset ilman kohtuuttomia lainsäädännöllisiä tai käytännön esteitä.

Liitto toimii kaikkien kullankaivajaryhmien etujärjestönä riippumatta kaivumenetelmästä, kaivualueesta tai toiminnan laajuudesta.

Liitto pyrkii turvaamaan jäsenistön edut ja oikeudet kullankaivun ja siihen liittyvien tukitoimintojen kuten liikkumisen ja asumisen suhteen.

Jatketaan pyrkimyksiä kaivospiirien lakkauttamisen siirtymäajan pidentämiseksi. Valmistaudutaan siihen, että kaivospiirit todella lakkautetaan, laatimalla suosituksia menettelytavoista lakkautustilanteessa. Perustana on LKL:n työ- ja elinkeinoministeriölle antama lausunto kaivoslain toimivuudesta. Niitä ovat mm.

  • Ulkopuolisen riippumattoman tahon on tehtävä selvitys kaivospiirien lakkauttamisen aiheuttamista menetyksistä, kullankaivun aluetaloudellisesta merkityksestä, kullankaivun ympäristövaikutuksista ja kullankaivun todellisesta vaikutuksesta saamelaisten oikeuteen harjoittaa kieltään ja kulttuuriaan jne.
  • Mikäli kaivospiirit lakkautetaan, on lakkauttamisen aiheuttamat taloudelliset menetykset korvattava haltijoille täysimääräisesti. Kaivospiirien alueella nyt kaivaville ja kullanhuuhdontaluvan turvin kullankaivua jatkaville on turvattava todelliset jatkomahdollisuudet varmistamalla rakennetun infran, kuten kämppien, allastuksen, viemäröinnin jne. säilyttämismahdollisuudet.

Varaudutaan siihen, että vaikka korkein hallinto-oikeus onkin hylännyt saamelaiskäräjien valitukset, että kiusanteko jatkuu jossakin muussa muodossa. Tarjotaan valitusten kohteeksi mahdollisesti joutuville kaivajille tausta-aineistoa vastineita varten.

Valmistaudutaan YVA-lain muutoksen meille mahdollisesti tulevien raskaitten vaatimusten torjumiseen.

Jatketaan jäsenistöä palvelevaa muuta edunvalvontaa, kuten neuvontaa ja vesistön yhteistarkkailua. Annetaan yleisempää merkitystä omaavissa ongelmatapauksissa jäsenistölle juridista ja muuta asiantuntija-apua.

Pidetään edunvalvonnan tärkeänä välineenä tiivistä yhteyttä paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin sekä viranomaisiin ja poliitikkoihin. Pyritään lisäämään positiivista näkyvyyttä ja yhteistyötä paikallisen väestön kanssa eri kullankaivualueilla.

Jäsenpalvelut

Ylläpidetään eri puolilla kulta-alueita kultapitoisuudeltaan kohtuullisia jäsenetuvaltauksia ja hankitaan uusia, jos vapaita alueita löytyy. Alueille järjestetään välttämättömät hygieniapalvelut.

Järjestetään erityisesti aloittelijoille suunnattua koulutusta ja informaatiota.

Kesätoiminnanjohtaja kiertää ja järjestää tapaamistilaisuuksia aktiivikaivukaudella keskeisillä kaivualueilla, erityisesti Ivalojoki-Laanilan -alueilla perehtyen kehittämistarpeisiin ja pyrkii mahdollisten ongelmien poistamiseen sekä opastaa aloittelijoita. Hän välittää informaatiota liiton hallitukselle tarvittavista laajemmista toimenpiteistä.

Tuetaan yhteistyökumppanien tai paikallisten kullankaivajaryhmien järjestämiä kullankaivuun liittyviä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Järjestetään pikkujoulut oheisohjelmineen vuorostaan Lapin alueella.

Ylläpidetään Sotajoen-Palsin tien kunnossa pysymistä lanaamalla. Kustannuksiin käytetään jäsenistöltä kerättyä ja liiton myöntämää rahoitusta. Vastaavasti tuetaan Lemmenjoen talvihuoltoreitin lanaamista.

Kehitetään yhteistyössä aktiivisten nuorten kanssa toimintaa, joka kiinnostaa uusia ryhmiä, erityisesti nuoria. Pyritään löytämään aktiivinen kullankaivajanuori kehittämään kullankaivufoorumia nuorison käyttämillä some-alustoilla, kuten Twitterissä tai Instagramissa.

Juhlavuosi 2019

Järjestetään laivaseminaari teemalla LKL 70 v. goes culture vol 2. Järjestetään laivaseminaarin yhteydessä lehdistötiedote tilaisuus.

Tuetaan juhlavuoden aikana eri puolilla Suomea mahdollisesti järjestettäviä juhlavuoden muita tapahtumia.

Juhlavuoden kunniaksi ja rahoittamiseksi valmistetaan ja myydään erilaisia tuotteita. Tuetaan muiden toimijoiden juhlavuoden merkeissä toteuttamia hankkeita.

Valmistaudutaan LKL:n 70-juhlavuoteen erilaisten tapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseksi. Laaditaan historiikki viimeisen 20 vuoden aikana tehdyistä oikeustaisteluista kaivuoikeuksien säilyttämiseksi.

Viestintä, ja sidosryhmät

Tiedottamista kehitetään yhä enemmän viestinnän suuntaan eli yksisuuntaisesta tiedottamisesta kaksisuuntaiseen viestintään erityisesti jäsenistön ja sidosryhmien osalta. Jäsenistöä aktivoidaan tekemään ehdotuksia ja antamaan palautetta liiton toiminnasta, Prospäkkäristä, nettisivuista ja niiden keskustelupalstasta jne. Liiton nettisivuille lisätään oma osasto tällaista keskustelua varten.

Viestinnässä käytetään perinteisten tiedottamistapojen ohella hyväksi nykyaikaisia uusia tiedottamisen muotoja, joilla paremmin saavutetaan nuoria, säästetään kustannuksia, ja saavutetaan paremmin uusia potentiaalisia jäseniä.

Prospäkkäriä julkaistaan neljä numeroa vuodessa, joitten ilmestyminen sovitetaan vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten vuosikokous, pikkujoulu, laivaseminaari, kaivukauden alku jne. Sisältöä kehitetään edelleen paitsi jäsenistöä myös ulkoista tiedottamista ja edunvalvontaa palvelevaksi. Otetaan käyttöön kansainvälinen ISSN-tunnus, joka vahvistaa lehden luonnetta kullankaivun erikoislehtenä ja houkuttelee alan tutkijoita ja muita asiantuntijoita kirjoittamaan lehteen. Jatketaan Prospäkkäriä myös perinteisen jäsentiedottamisen välineenä.

Liiton kotisivuja kehitetään tarpeen mukaan. Liiton kotisivuja käytetään nopean tiedottamisen välineenä. Sivuilla tiedotetaan hallituksen käsittelyssä olleista asioista, julkaistaan annettuja kannanottoja ja muuta ajankohtaisaineistoa.

Sähköpostia käytetään kohdennetussa viestinnässä mm. jäsenmaksujen laskutuksessa. Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiston ajantasaistamista pyytämällä jäsenistöä toimittamaan käytössä olevat osoitteensa.

Osallistutaan Pohjois-Suomen erämessuille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Valmistellaan liiton 70-vuotisjuhlan merkeissä järjestettävää vuoden 2019 laivaseminaaria.

Jatketaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä nykyisten sidosryhmien kanssa ja luodaan tarvittaessa yhteyksiä uusiin. Edunvalvonnassa avainasemassa ovat viranomaiset ja poliittiset tahot.

Kutsutaan paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia keskeisiä päättäjiä tutustumaan kullankaivuun ja tarvittaessa avustetaan heitä paikallisissa järjestelyissä.

Erilliset hankkeet

Osallistutaan Sertifioitu Lapin kulta -hankkeen mahdolliseen jatkohankkeeseen, jonka tarkoituksena on jatkaa Lapin huuhdontakullan brändin kehittämistä erityisesti korunvalmistuksen ja matkailun yhteydessä.

Selvitetään mahdollisuuksia osallistua myös muihin hankkeisiin, joitten avulla voidaan EU- tai muulla rahoitusmallilla toteuttaa liiton tavoitteiden mukaista toimintaa.

Kullanhuuhdontakisat

LKL järjestää Tankavaarassa ja Eväjärvellä Kullanhuuhdonnan SM-kisat. Järjestetään vuoden 2019 MM-kisat. Taloudellisen päävastuun kantaa Tankavaaran Kultakylä ja käytännön järjestelyjen päävastuun LKL.

Kiinteä omaisuus, toimitilat ja Pyrkyrien palsta

Ylläpidetään Lemmenjoella Isolan kaivoskartanoa, Kultahaminan kämppää, niliaittaa Pellisen kämpän yhteydessä sekä Martiniiskonpalon kirjastoa ja Jäkäläpään kirjasto- ja kulttuurikeskusta.

Ylläpidetään jäsenistölle tarkoitettuja Äivihjärven lanssia Lemmenjoella ja Härkäselän lanssia Kutturantien varrella sekä jäsenvaltausten peseytymistiloja.

Liiton omistamat ja hallussa olevat rakennukset ja muu omaisuus pidetään kunnossa ja vakuutettuina. Äkillisten remonttitarpeiden hoitamiseen voidaan käyttää budjetin ulkopuolelta säästöön kertyneitä varoja.

Kertynyttä jäsenmaksukultaa voidaan käyttää pr-tarkoituksiin ja yleisötilaisuuksissa mm. katteelliseen yleisövaskaukseen.

Lahjoituksissa noudatetaan entistä käytäntöä hallituksen harkinnan mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on liiton näkyvyyden lisääminen.

Huolehditaan Inarin hautausmaalla sijaitsevan Pyrkyrien palstasta yhteistyössä Inarin seurakunnan kanssa.

Hallinto

Vuosikokouspäivään liitetään varsinaisen vuosikokouksen lisäksi kullankaivuun liittyvää viihteellistä, kulttuuri- ja/tai asiapitoista ohjelmaa.

Hallitus pitää virtuaalikokouksia keskimäärin kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta ja valmistelee asioita kokousten välillä sähköpostitse. Tiivistelmä kokouspäätöksistä julkaistaan liiton nettisivuilla

Hallituksen päätöksillä perustetaan tarvittaessa toimikuntia eri asiakokonaisuuksia varten. Toimikunnat valmistelevat hallituksen päätettäviksi tulevia asioita ja osallistuvat niiden toteuttamiseen.

Parannetaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia aktiivisella tiedottamisella ajankohtaisista asioista Prospäkkärin ja kotisivujen kautta niin, että jäsenistöllä on edellytyksiä ottaa kantaa ja olla yhteydessä hallituksen jäseniin.

Tämän toimintasuunnitelman toteuttamisen käytännön toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi hallitus päättää jäsenilleen erityisvastuualueet. Hallituksen jäsenet kantavat kuitenkin yhteisvastuun hallituksen kaikista asioista.