Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Yleistä

Koronaviruksen leviäminen on tuonut lisää työtä toimintamme järjestämiseen; tilaisuuksia joudutaan siirtämään ja perumaan epidemian leviämisen johdosta. Joudumme etsimään uusia sopivia aikoja tapahtumien järjestämiseksi tai miettimään uusia toimintamuotoja niitten pitämiseksi.

Poikkeusolojen voimassa ollessa täkeimpänä kriteerinä liiton toiminnan järjestämisessä on yhdistyksen jäsenistön ja toimihenkilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen.

Edunvalvonta

Lapin Kullankaivajain Liiton johtavana tavoitteena on, että kullankaivua voidaan harjoittaa ympäristövastuullisena elinkeinona ja harrastuksena, ja että sille turvataan toimintaedellytykset ilman kohtuuttomia lainsäädännöllisiä tai käytännön esteitä.

Liitto toimii kaikkien kullankaivajaryhmien etujärjestönä riippumatta kaivumenetelmästä, kaivualueesta tai toiminnan laajuudesta.

Liitto pyrkii turvaamaan jäsenistön edut ja oikeudet kullankaivun ja siihen liittyvien tukitoimintojen kuten liikkumisen ja asumisen suhteen.

Kaivoslain uudistaminen on edelleen vireillä, joten seurataan aktiivisesti kaivoslain uudistamisen etenemistä ja pyritään vaikuttamaan kaikkiin meidän toimintaamme heikentäviin esityksiin ja estämään kielteisten muutosten syntyminen kullankaivun oikeuksiin.

Varaudutaan siihen, että vaikka korkein hallinto-oikeus onkin hylännyt saamelaiskäräjien valituksia, kiusanteko jatkuu jossakin muussa muodossa. Tarjotaan valitusten kohteeksi mahdollisesti joutuville kaivajille tausta-aineistoa vastineita varten.

Valmistaudutaan esityksiin YVA-menettelyn mukaisten esiselvitysten käynnistämisestä kullankaivun ympäristölupaprosesseissa. Tähdätään kullankaivuhankkeiden kokoluokkaan ja luonteeseen soveltumattomien raskaitten ja kalliiden YVA-prosessien torjumiseen, ja annetaan tarvittaessa asiantuntija-apua YVA- esiselvityksen kohteeksi mahdollisesti joutuville kaivajille.

Seurataan aktiivisesti Metsähallituksen käynnistämän uuden Ylä-Lapin luonnonvarasuunnittelman valmistelua.

Tuetaan kaivajia kaivospiirien lakkautumiseen liittyvässä byrokratiassa ja alasajoon liittyvien toimintojen koordinoinnissa.

Jatketaan jäsenistöä palvelevaa muuta edunvalvonnallista toimintaa, kuten neuvontaa ja vesistön yhteistarkkailua. Päivitetään vesistön yleistarkkailuohjelmia ja pyritään tekemään kaikkien vesistön yleistarkkailuun osallistuvien kanssa kirjalliset sopimukset ohjelmaan osallistumisesta. Annetaan laajemmin koko kullankaivua koskevissa tapauksissa jäsenistölle juridista ja muuta asiantuntija-apua.

Pidetään osana edunvalvontaa tiivistä yhteyttä paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin sidosryhmiin sekä viranomaisiin ja poliitikkoihin. Pyritään lisäämään positiivista näkyvyyttä ja yhteistyötä paikallisen väestön kanssa eri kullankaivualueilla.

Jäsenpalvelut

Ylläpidetään eri puolilla kulta-alueita kultapitoisuudeltaan kohtuullisia jäsenetuvaltauksia ja hankitaan uusia, jos vapaita alueita löytyy. Alueille järjestetään välttämättömät hygieniapalvelut.

Järjestetään erityisesti aloittelijoille suunnattua koulutusta ja informaatiota.

Kesätoiminnanjohtaja kiertää ja päivystää aktiivikaivukauden aikana keskeisillä kaivualueilla, erityisesti Ivalojoki-Laanilan-alueilla toimintaa kehittäen, käytännön ongelmia ratkoen ja aloittelijoita opastaen. Hän välittää informaatiota liiton hallitukselle tarvittavista laajemmista toimenpiteistä.

Tuetaan yhteistyökumppanien tai paikallisten kullankaivajaryhmien järjestämiä kullankaivuun liittyviä tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Järjestetään laivaseminaari, jossa käsitellään kaikkia kaivajia koskevia mielenkiintoisia asioita. Pyritään järjestämään myös muita koulutus- tai tiedotustilaisuuksia tarpeen vaatiessa. Järjestetään pikkujoulut oheisohjelmineen vuorostaan Ylä-Lapin ulkopuolella.

Ylläpidetään Sotajoen-Palsin tien liikennöitävyyttä lanaamalla. Vastaavasti tuetaan Lemmenjoen talvihuoltoreitin lanaamista ja tarvittaessa mönkijäreitin kunnostamista.

Kehitetään yhteistyössä aktiivisten nuorten kanssa heitä kiinnostavaa toimintaa.

Viestintä, ja sidosryhmät

Tiedottamista kehitetään yhä enemmän viestinnän suuntaan eli yksisuuntaisesta tiedottamisesta kaksisuuntaiseen viestintään erityisesti jäsenistön ja sidosryhmien osalta. Jäsenistöä aktivoidaan tekemään ehdotuksia ja antamaan palautetta liiton toiminnasta, Prospäkkäristä, nettisivuista ja niiden keskustelupalstasta jne. Liiton nettisivuille lisätään oma osasto tällaista keskustelua varten.

Viestinnässä käytetään perinteisten tiedottamistapojen ohella hyväksi nykyaikaisia uusia tiedottamisen muotoja, joilla paremmin saavutetaan nuoria, säästetään kustannuksia ja työtä, ja saavutetaan paremmin uusia potentiaalisia jäseniä.

Prospäkkäriä julkaistaan neljä numeroa vuodessa. Jäsenlehden ilmestyminen sovitetaan vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten vuosikokous, pikkujoulu, laivaseminaari, kaivukauden alku jne. Sisältöä kehitetään edelleen paitsi jäsenistöä, myös ulkoista tiedottamista ja edunvalvontaa palvelevaksi. Jatketaan Prospäkkärin toimittamista myös perinteisen jäsentiedottamisen välineenä.

Liiton kotisivuja kehitetään tarpeen mukaan. Liiton kotisivuja käytetään nopean tiedottamisen välineenä. Sivuilla tiedotetaan hallituksen käsittelyssä olleista asioista, julkaistaan annettuja kannanottoja ja muuta ajankohtaisaineistoa.

Sähköpostia käytetään kohdennetussa viestinnässä mm. jäsenmaksujen laskutuksessa. Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiston päivittämistä.

Jatketaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä nykyisten sidosryhmien kanssa ja luodaan tarvittaessa yhteyksiä uusiin. Edunvalvonnassa avainasemassa ovat viranomaiset ja poliittiset tahot.

Kutsutaan paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia keskeisiä päättäjiä tutustumaan kullankaivuun ja tarvittaessa avustetaan heitä järjestelyissä paikan päällä.

Erilliset hankkeet

Osallistutaan Sertifioitu Lapin kulta -hankkeen mahdolliseen jatkohankkeeseen, jonka tarkoituksena on jatkaa Lapin huuhdontakullan brändin kehittämistä erityisesti korunvalmistuksen ja matkailun yhteydessä.

Osallistutaan yhdessä Kajaanin AMK:n kanssa hankkeeseen vesienhallinnan käytänteiden parantamiseksi, mikäli hankkeelle saadaan haettu EAKR-hankerahoitus.

Viedään loppuun K.H. Renlundin säätiöltä rahoituksen saanut kullankaivun käytänteiden parantaminen-hanke.

Kullanhuuhdontakisat

LKL järjestää Tankavaarassa Kullanhuuhdonnan SM-kisat 29.7. – 1.8.2021.

Kiinteä omaisuus, toimitilat ja Pyrkyrien palsta

Ylläpidetään Lemmenjoella Miessinmaan Kuvernöörin virastoa, Isolan kaivoskartanoa, Kultahaminan kämppää, niliaittaa Pellisen kämpän yhteydessä sekä Martiniiskonpalon kirjastoa ja Jäkäläpään kirjasto- ja kulttuurikeskusta.

Ylläpidetään jäsenistölle tarkoitettuja Äivihjärven lanssia Lemmenjoella ja Härkäselän lanssia Kutturantien varrella sekä jäsenvaltausten peseytymistiloja.

Liiton omistamat ja hallussa olevat rakennukset ja muu omaisuus pidetään kunnossa ja vakuutettuina. Äkillisiin remonttitarpeisiin voidaan käyttää budjetin ulkopuolelta säästöön kertyneitä varoja.

Kertynyttä jäsenmaksukultaa voidaan käyttää PR-tarkoituksiin ja mm. katteelliseen yleisövaskautukseen eri tilaisuuksissa.

Lahjoituksissa noudatetaan entistä käytäntöä hallituksen harkinnan mukaisesti. Erityisenä tavoitteena on liiton näkyvyyden lisääminen.

Huolehditaan Inarin hautausmaan Pyrkyrien palstasta yhteistyössä Inarin seurakunnan kanssa. Uusitaan ja yhtenäistetään Pyrkyripalstan Emäsuoni-muistomerkkiin kiinnitetyt muistolaatat.

Hallinto

Vuosikokouspäivään liitetään varsinaisen vuosikokouksen lisäksi kullankaivuun liittyvää viihteellistä, kulttuuri- ja/tai asiapitoista ohjelmaa.

Hallitus pitää virtuaalikokouksia keskimäärin kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta ja valmistelee asioita kokousten välillä sähköpostitse. Tiivistelmä kokouspäätöksistä julkaistaan liiton nettisivuilla

Hallituksen päätöksillä perustetaan tarvittaessa toimikuntia eri asiakokonaisuuksia varten. Toimikunnat valmistelevat hallituksen päätettäviksi tulevia asioita ja osallistuvat niiden toteuttamiseen.

Parannetaan jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia aktiivisella tiedottamisella ajankohtaisista asioista Prospäkkärin ja kotisivujen kautta niin, että jäsenistöllä on edellytyksiä ottaa kantaa ja olla yhteydessä hallituksen jäseniin.

Tämän toimintasuunnitelman käytännön toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi hallitus päättää jäsenilleen erityisvastuualueet. Hallituksen jäsenet kantavat kuitenkin yhteisvastuun hallituksen kaikista asioista.